Pêncşem, December 9, 2021

Embazîya luye û şêrî

Turabî Kîşîn

Luye û şêrî benê embazê jubînî.

Benê embazê jubînî…

Luye vana “birawo şêr çend serrîyo ma embazê jubînîme to pîzê mi mird nêkerd.”

Şêr gêreno ra luye rê vano “Waka luye to ayb kerd, bê ma şîme ez pîzê to mird kerî.”

Nîyetê luye owo ke hem pîzê xo mird bikera, hem zî sey şêrî nêçîrî bimusa.

Aye bimiso…

Danê raye şonê jû merge.

Şonê jû merge…

Ma vacîm mergê de zê Merga Gola Devan. Qayt kenê merge de davistê astor hawo çereno. Amnanan wayîran astorî verdayî ra merge. Merge de çerenê. Bîyê mird û gird. Xurtê yanê.

Şêr qaytê ju be ju astoran keno. Ju astorî keno xo çim ra.

Keno xo çim ra…

Şono sarê merge êno hetê luye. Luye ra vano  “Waka luye dimê mi bîyo rep.”

Luye qayt kena eya dimê şêrî bîyo rep.

Vana “Eya birawo şêr dimê to bîyo rep.”

Rêna şono sarê merge êno hetê luye na defa vano “Waka luye pirçê pê vilê mi bîyo gij yan nê.”

Bîyo gij yan nê…

Luye qayt kena rastî cî pirçê pê vilê şêrî bîyo gij.

Vana “Eya bira şêr ville pirçê pê vilê to bîyo gij bîyo zê şimşêr.”

Bîyo zê şimşêr…

Şêr rê de bin şono sarê merge êno û luye re vano “Waka luye didanê mi bi çîqî yan nê.”

Yan nê…

Luye qayt kena ke rastî cî didanê şêrî bîyê çîqî. Vana “Eya bira şêr didanê to bîyê çîqî.”

Didanê to bîyê çîqî…

Şêr dolima peyêne şono sarê merge êno hetê luye û vano “Waka luye hela vace çimê mi bîyê sûre yan nê.”

Bîyê sûre yan nê…

Luye qaytê urtê çimanê şêrî kena ke çi qayt ko çimê şêrî bîyê zê gola gonî. Gêrena ra şêrî vana “Eya bira şêr çimê to bîyê zê gola gonî.”

Gola gonî…

Kêfê şêrî beno weş.

Beno weş…

Şêr luye ra vano “Waka luye o wext to nika mi sêr bike. Qayt ke ez se kena.”

Se kena…

Şêr vaz dano şono xo erzeno serê ju astorî û astorî dêmdano hard. Dêmdano hard… Pîya nuşenê serê beratê astorî ra û wenê.

Wenêêê rind pîzê xo ke kenê mird danê raye şonê.

Danê raye şonê…

Raye de luye şêrî ra vana “Bira şêr endî embazîya mi û to qedîyaye. Embazîya mi û to hetanî îta bîye. Ez endi nêçîre musawa, endî hewcê to nîyo.”

Hewcê to nîyo…

Luya to dana raye şona. Şêr dima luye qîreno vano “Waka luye zê to nîyo, henî meke, embazîya ma xirabe meke. Ti nêşkîna zê mi nêçirî bikerî, bê meke, bê meşo.”

Bê meşo…

Şêr gêreno verê luye ra gêreno serê luye ra ama bê faydîya.

Bê faydîya…

Luya to goş pa nêkena û dana raye şona.

Dana raye şona…

Şona hetê kerguhî. Kerguhî ra vana bê ma şîme ez pîzê to mird kerî. Kerguhî gêna şona verê merge.

Luya to gêna şona verê merge…

Kerguhî ra vana ti îta babokê mi vinde. Qarişê çîyê mebe.

Tabî luye merge de qaytê astoran kena û ju astorî kena xo çim ra.

Luya to kena xo çim ra…

Luya to şona sarê merge êna hetê kerguhî, kerguhî ra vana  “Bira kerguh dimê mi bîyo rep yan nê.”

Bîyo rep yan nê…

Kerguh qaytê dimê luye beno tawa rep nêbîyo. Gêreno ra luye vano “Nê wille waka luye tawa dimê to rep nêbîyo.”

Rep nêbîyo…

Luye vana “Bira kerguh ti vace bîyo rep.”

Kerguh xo rê mecbur maneno vano “Eya waka luye dimê to bîyo rep.”

Bîyo rep…

Luye rê de bîn dana raye şona sarê merge û xo gijgijnena êna hetê kerguhî vana “Bira kerguh rê qayt bike pirçê pê vilê mi bîyo gij yan nêbîyo gij.”

Nêbîyo gij…

Kerguh qayt keno tawa pirçê pê vilî gij nêbîyo, luye ra vano “Nê waka luye tawa pirçê pê vilê to gij nêbîyo.”

Gij nêbîyo…

Luye vana “Bira kerguh ti vace eya bîyo gij.”

Keguh rêna mecbur maneno û luye ra vano “Eya waka luye pirçê pê vilê to bîyo gij.”

Bîyo gij…

Luye rê de bin şona sarê merge ena hetê kerguhî û vana “Bira kerguh didanê mi bîyê çîqî yan nebîyê çîqî?”

Nêbîyê çîqî…

Kerguh qayt keno ke tawa didanî midanî çîq nêbîyê. Rêna vano “Nê wille waka luye tawa çîq nêbîyê.”

Çîq nêbîyê…

Luye rêna hêrs bena vana “Bira kerguh to vace bîyê çîqî.”

Kerguh rêna bêçare maneno û vano “Eya waka luye didanê to rind bîyê çîqî.”

Didanê to rind biyê çîqî…

Dolima peyêne şona sarê merge êna hetê kerguhî û vana “Bira kerguh hela vace çimê mi bîyê sûre yan nê.”

Bîyê sûre yan nê…

Kerguh qaytê urtê çimanê luye keno tawa sûre nêbîyê. Vano “Nê waka luye tawa sûre biyayene mi ra nêyasena.”

Mi ra nêyasena…

Luye qîrena serê kerguhî û vana “Ti vace eya bîyê sûre bîyê zê gola gonî”

Bîyê zê gola gonî…

Kerguh rêna bêçare maneno û vano “Eya waka luye çimê to bîyê sûre bîyê zê gola gonî.”

Zê gola gonî…

Kerguh ke nîya vano kêfê luye beno weş.

Beno weş…

Luye kerguhî ra vana “O wext bira kerguh ti nika mi  sêr bike ez se kena.”

Ez se kena…

Luye vaz dana şona xo erzena serê ju astorî ke astorî dêmdo hard. Astor di çutman dano ver ra fekê luye ra luye nêzana ci rê se bîyo.

Nêzana ci rê sebîyo…

Luye bayîcîna, bena zê terrik û dêmdîna urtê merge. Handê ke ru teyro…

Handê ke ru teyro…

Kerguh êno serê beratê luye qayt keno ke çi qayt biko, çimê luye bîyê sûre bîyê zê gola gonî. Didanî bîyê çîqî, dim hêlê ra şîyo, pirç hêlê ra şîyo.

Hêlê ra şiyo…

Kerguh luye ra vano “Waka luye hîna teze ke çimê to bîyê sûrî, didanê to bîyê çîqî, porê pê vilê to bîyo gij û dimê to bîyo rep.

Bîyo rep…

Oxro ke şêrî hetanê o wext pê ju kemere de xo dano we û înan ro sêr keno.

Sêr keno…

Wexto ke luye zê beratê dêmdîna urtê merge o wext, şêr pê kemere ra vecîno êno.

Vecîno êno…

Êno serê beratê luye û vano “Waka luye mi to ra va nîya meke embazîya ma xirabe meke. To nêşkîna nêçîra şêran bikerî. Qaytê to goş nêda serê mi, to dî peynîya to se bîyê”

Naveroka berêŞar se keno, ma sekenê?
Naveroka ya piştî vêLê ku bêjin tu jî deve yî!

Embazîya luye û şêrî

Turabî Kîşîn

Luye û şêrî benê embazê jubînî.

Benê embazê jubînî…

Luye vana “birawo şêr çend serrîyo ma embazê jubînîme to pîzê mi mird nêkerd.”

Şêr gêreno ra luye rê vano “Waka luye to ayb kerd, bê ma şîme ez pîzê to mird kerî.”

Nîyetê luye owo ke hem pîzê xo mird bikera, hem zî sey şêrî nêçîrî bimusa.

Aye bimiso…

Danê raye şonê jû merge.

Şonê jû merge…

Ma vacîm mergê de zê Merga Gola Devan. Qayt kenê merge de davistê astor hawo çereno. Amnanan wayîran astorî verdayî ra merge. Merge de çerenê. Bîyê mird û gird. Xurtê yanê.

Şêr qaytê ju be ju astoran keno. Ju astorî keno xo çim ra.

Keno xo çim ra…

Şono sarê merge êno hetê luye. Luye ra vano  “Waka luye dimê mi bîyo rep.”

Luye qayt kena eya dimê şêrî bîyo rep.

Vana “Eya birawo şêr dimê to bîyo rep.”

Rêna şono sarê merge êno hetê luye na defa vano “Waka luye pirçê pê vilê mi bîyo gij yan nê.”

Bîyo gij yan nê…

Luye qayt kena rastî cî pirçê pê vilê şêrî bîyo gij.

Vana “Eya bira şêr ville pirçê pê vilê to bîyo gij bîyo zê şimşêr.”

Bîyo zê şimşêr…

Şêr rê de bin şono sarê merge êno û luye re vano “Waka luye didanê mi bi çîqî yan nê.”

Yan nê…

Luye qayt kena ke rastî cî didanê şêrî bîyê çîqî. Vana “Eya bira şêr didanê to bîyê çîqî.”

Didanê to bîyê çîqî…

Şêr dolima peyêne şono sarê merge êno hetê luye û vano “Waka luye hela vace çimê mi bîyê sûre yan nê.”

Bîyê sûre yan nê…

Luye qaytê urtê çimanê şêrî kena ke çi qayt ko çimê şêrî bîyê zê gola gonî. Gêrena ra şêrî vana “Eya bira şêr çimê to bîyê zê gola gonî.”

Gola gonî…

Kêfê şêrî beno weş.

Beno weş…

Şêr luye ra vano “Waka luye o wext to nika mi sêr bike. Qayt ke ez se kena.”

Se kena…

Şêr vaz dano şono xo erzeno serê ju astorî û astorî dêmdano hard. Dêmdano hard… Pîya nuşenê serê beratê astorî ra û wenê.

Wenêêê rind pîzê xo ke kenê mird danê raye şonê.

Danê raye şonê…

Raye de luye şêrî ra vana “Bira şêr endî embazîya mi û to qedîyaye. Embazîya mi û to hetanî îta bîye. Ez endi nêçîre musawa, endî hewcê to nîyo.”

Hewcê to nîyo…

Luya to dana raye şona. Şêr dima luye qîreno vano “Waka luye zê to nîyo, henî meke, embazîya ma xirabe meke. Ti nêşkîna zê mi nêçirî bikerî, bê meke, bê meşo.”

Bê meşo…

Şêr gêreno verê luye ra gêreno serê luye ra ama bê faydîya.

Bê faydîya…

Luya to goş pa nêkena û dana raye şona.

Dana raye şona…

Şona hetê kerguhî. Kerguhî ra vana bê ma şîme ez pîzê to mird kerî. Kerguhî gêna şona verê merge.

Luya to gêna şona verê merge…

Kerguhî ra vana ti îta babokê mi vinde. Qarişê çîyê mebe.

Tabî luye merge de qaytê astoran kena û ju astorî kena xo çim ra.

Luya to kena xo çim ra…

Luya to şona sarê merge êna hetê kerguhî, kerguhî ra vana  “Bira kerguh dimê mi bîyo rep yan nê.”

Bîyo rep yan nê…

Kerguh qaytê dimê luye beno tawa rep nêbîyo. Gêreno ra luye vano “Nê wille waka luye tawa dimê to rep nêbîyo.”

Rep nêbîyo…

Luye vana “Bira kerguh ti vace bîyo rep.”

Kerguh xo rê mecbur maneno vano “Eya waka luye dimê to bîyo rep.”

Bîyo rep…

Luye rê de bîn dana raye şona sarê merge û xo gijgijnena êna hetê kerguhî vana “Bira kerguh rê qayt bike pirçê pê vilê mi bîyo gij yan nêbîyo gij.”

Nêbîyo gij…

Kerguh qayt keno tawa pirçê pê vilî gij nêbîyo, luye ra vano “Nê waka luye tawa pirçê pê vilê to gij nêbîyo.”

Gij nêbîyo…

Luye vana “Bira kerguh ti vace eya bîyo gij.”

Keguh rêna mecbur maneno û luye ra vano “Eya waka luye pirçê pê vilê to bîyo gij.”

Bîyo gij…

Luye rê de bin şona sarê merge ena hetê kerguhî û vana “Bira kerguh didanê mi bîyê çîqî yan nebîyê çîqî?”

Nêbîyê çîqî…

Kerguh qayt keno ke tawa didanî midanî çîq nêbîyê. Rêna vano “Nê wille waka luye tawa çîq nêbîyê.”

Çîq nêbîyê…

Luye rêna hêrs bena vana “Bira kerguh to vace bîyê çîqî.”

Kerguh rêna bêçare maneno û vano “Eya waka luye didanê to rind bîyê çîqî.”

Didanê to rind biyê çîqî…

Dolima peyêne şona sarê merge êna hetê kerguhî û vana “Bira kerguh hela vace çimê mi bîyê sûre yan nê.”

Bîyê sûre yan nê…

Kerguh qaytê urtê çimanê luye keno tawa sûre nêbîyê. Vano “Nê waka luye tawa sûre biyayene mi ra nêyasena.”

Mi ra nêyasena…

Luye qîrena serê kerguhî û vana “Ti vace eya bîyê sûre bîyê zê gola gonî”

Bîyê zê gola gonî…

Kerguh rêna bêçare maneno û vano “Eya waka luye çimê to bîyê sûre bîyê zê gola gonî.”

Zê gola gonî…

Kerguh ke nîya vano kêfê luye beno weş.

Beno weş…

Luye kerguhî ra vana “O wext bira kerguh ti nika mi  sêr bike ez se kena.”

Ez se kena…

Luye vaz dana şona xo erzena serê ju astorî ke astorî dêmdo hard. Astor di çutman dano ver ra fekê luye ra luye nêzana ci rê se bîyo.

Nêzana ci rê sebîyo…

Luye bayîcîna, bena zê terrik û dêmdîna urtê merge. Handê ke ru teyro…

Handê ke ru teyro…

Kerguh êno serê beratê luye qayt keno ke çi qayt biko, çimê luye bîyê sûre bîyê zê gola gonî. Didanî bîyê çîqî, dim hêlê ra şîyo, pirç hêlê ra şîyo.

Hêlê ra şiyo…

Kerguh luye ra vano “Waka luye hîna teze ke çimê to bîyê sûrî, didanê to bîyê çîqî, porê pê vilê to bîyo gij û dimê to bîyo rep.

Bîyo rep…

Oxro ke şêrî hetanê o wext pê ju kemere de xo dano we û înan ro sêr keno.

Sêr keno…

Wexto ke luye zê beratê dêmdîna urtê merge o wext, şêr pê kemere ra vecîno êno.

Vecîno êno…

Êno serê beratê luye û vano “Waka luye mi to ra va nîya meke embazîya ma xirabe meke. To nêşkîna nêçîra şêran bikerî. Qaytê to goş nêda serê mi, to dî peynîya to se bîyê”

Naveroka berêŞar se keno, ma sekenê?
Naveroka ya piştî vêLê ku bêjin tu jî deve yî!