Rojnameya Heftane

Ez anketçî niya!

cemilo@diyarname.com

Ez çalakî Enstîtuya Kurdî ya Stenbolî ra vecêna. Lezê mi est o. Gere ez biresî cay xo. Bi leze leze ez gaman erzena. Nişka vera jo vano:

– Deqeyke!

Kuçe de kam veyndo mi, muhîm niyo ew parsek bo, firoşkar bo yan zî çîkew bîn bo, ez vindena û goş dana ci. Ew ten kam beno wa bibo însan o û ez zey însanî nizdê cê bena. Wexto vengê “Deqeyke” yeno, ez vindena, vero xo açarnena. Ew vano:

– Ez anketçî niya! Ez wazena çîke vacî?

Ez bi pers bersivê ê dana:

– Ma qey anketçîtî çîkew xirab o?

Ew şoq beno. Hîvey bersivêke aneyîn nêbî. Şaş beno. Ziwanê cê girêdiyeno, nêzano vaco çi. Ez persê xo dibare kena:

– Erê, qey anketçîtî çîkew xirab o?

Serê persê min ê diyin ra yeno xo ser, vano:

– Nê bira, to şaş fam kerd, min nêwaşt ana vacî…

Ez vana:

– La, to waşt vacê çi?

Vano:

– Wexto anketçî wazenê anket bikerê şar hêrs beno, loma mi ana va. Ma qeybî karê …… alîkarî danê pêser. (Ez nêwazena tiya qalê karê cê bikerî loma ewca min veng verda)

Ez vana:

– Ka, vace ez çawey alîkarî to bikerî? To enka karekê qic vîna, to merdimê ke ê karî kenê, yanê to anketçî qic vînay, to anketçî kerdî binê erd î. Ti enka çawey bi enî karê xo nan wenê, anketçî zî bi karê anketî nanê xo wenê. Bi kerdişê xo ti anketçiyan xirab vînenê, ti bi namey înan dest bi veyndayişê merdinê reyra şinê kenê û ti alîkarî wazenê…

Merdim vano:

– Bira qisûr mawne, wele niyetê mi ana nêbî.

Ez vana:

– Beno niyetê to ana nêbo, beno ke şar anketçiyan ra aciz zî bo, la ti anketçiyan nêparêznenê, ti şarî ra nêvanê ‘bawnê ê zî bi enî karî nanê xo wenê’ ti înan qic vînenê, ti zî înan xirab nîşan danê. Ka ez çawey alîkarî to bikerî? Qisûr mawne, ez nêşkena to rê alîkarî bikerî.

Merdim serey xo keno verê xo û vano:

– Wele ti heqliyê.

Bê ke ez bikerî derge ez alîkarî cê nêkena, ez vana “bi xatirê to” û ez rey xo dewam kena.

Her kes zano la ma reyna vacê; Dinya de bi seyan, hezaran, deh hezaran, belkî zehftir karî estê. Her kes bi karê ke nanê xo weno. Anketçî zî bi karê xo. Heme karî verî heme çî qeybî xizmetiyê, anketçîtî zî karêke anayîn o. Ez bi xo anketçî niya, la ez qedr û qîmetê yînan zehf zana. Ê kedêke zehf e danê, perey ke tay gênê.

Tirkiya de henî desthilatdarî zehf qîmet danê anketan. Henî estê zehftir qîmet danê anketan, her game, hema vace her aşme anket virazenê. Miyanê ma kurdan de astê anket û qîmetdayînê anketan tay o. Seranê peyînan de newe newe qîmetê anketan beno vila…

***