Rojnameya Heftane

Quwet

Wexto joy qeybî joy bînî di karêke de serkewtin biwaştê vatişê cê ana bî:

– Homa quwet bido to…

Quwet muhîm o. Quwetê to çinêbo ti nêşkenê game berzê, nêşkenê çîke bigîrê we. Nêşkenê sere berzkerê.

Quwet verî heme çî bi aqil beno. Aqil ferman dano dest û lingan, dima ra reyrayîş dest pa keno, dima ra jiyane bedelêna, serkewtin xo mocneno ra.

Aqil çinêbo ti nêşkenê bibê wayîrê quwetî. Ha, wexto aqil virazîya û tu bî wayîrê quwetî a çaxî heme çî temam o.

Her dewe/bajar/civatî de yê wayîrê quwetî bi qedr û qîmet bî. Şarî hurmet dayne înan. Ê girotêne serê serey xo. La ê feqîrî? Mecbûrî nêbayne joy silam jî nêdayne feqîran.

Edalet

Edalet vatişêke muhîm o û dinya de qeybî her kesî lazim o. La yê ke quwetê cê bibê edaletî virazenê. Ê wayîrê quwetî gorey xo ra şikil danê edaletî. Zehfê reyan, belkî her game çîyo ke terazî edaletî virazeno, çîyo terazî edaletî keno rast e, yan jî keno çewte quwet bi xo wo. Quwetê to bibo edalet destê to de wo, quwetê to çinêbo qeybî edaletî jî ti benê parsek. Jo edaleto rastîn nêdane merdimanê ziyîfan.

Dîrok

Heta eyro dîroke, yanê tarîxe hetê merdiman, desthilatdaran, hikumet û artêşan ra hamîya niştişî. Kam bi quwet bîyo yînan tarîx nişto û gorey xo ra nisto. Çirê ma kurdan hema jî tarîxey xo nênisto, henîyan bînan nisto? Çimkî ma bi quwetî nêbî. Erê ma bîbî, la tenî bîbî, weko bîn çîke nêbî. Loma ke quwet jî çinêbî, loma tarîxey ma zî zelal nîyo.

Tewirê quwetan

Quwetî zî tewir bi tewiriyê: Quwetê aborî, yê petrolî, yê artêşan, quwetê edaletî, quwetê teknolojî, yê weçînayişî… Û quweto tewr muhîm zî quwetê jobiyîne wo. A, etîya de mesele qedêna: Jobîyîne. Jobîyîney to çinêbo ti nêşkenê bibê quwet û nê zî bi ser bikoy.

Vatişê verînan

Verînan bi kurmancî vato “Zêr zane, zor zane serê tifinga mor zane”. Quwet serê ê tifingîdebiyo heta eyro. La di se serey 21’yinan de quwet hendî tenî serê tifingî de nîyo, cureyê bînî, tewir tewirê quwetî estê. Gere heme ca ra quwetê to bibo, yan nê fêde nêdano.

Quwetê to bes nêbo ti nêşkenê bibê çîke. Quwetê kurdan bes nêbo kurdî nêşkenê bibê çîke. Loma ‘qalê quwetî’ enka reyna hamey weydan. De eyro ra pey kurdî go çiya, çiqa û bi çi awayî bibê wayîrê quwetî? Go bibê wayîrê quwetî yan go quwet ra bikoy? Ma heme têdir go bivînê.