Friday, October 29, 2021

Şerê arizî û pergalê Tirkîya

Murad Tunekragij

Rojeva ma nê deman de serobin bîya. Yew hewteyo ma televîzyonan de medyaya sosyale de rojnameyan de kure ra bewnê qala mesajanê Sedat Pekerî beno. Ma zî kewtî na gindale mîyan û şonê. Na meseleya sîyasetî ya. Cayo ke merdim nêeşko rojeva xo awan bikero sewbîna hêzî rojeva to bewlî kenê. Tirkîya de yew hewte, des rojî yo ke ma nê halî de yê. Sîyaset, komel rojeva Pekerî dima şonê. Her kes tira çîyêk paweno. Na mesela ajandaya her kesî sewna ya. Hima her kes paweno. Se beno, çi beno ser fikirîyeno. Ge-ge no çi tofono vanê, ge-ge zî vanê na operasyon ra pey beno ke tay çîyê rindî bibê. Hima mesela raşta no hewa ya? Hêzê ke na mesela ser şîrove kenê, rojeva şarî ra zaf dûrî yê. Çina ra? Hima vîdeoyanê Pekerî ra teber çi orte de çînîyo. Ma ewnîyenê tay rojnameyan; ‘Komelo pank’ ra behs kenê. Na polîtîka polîtîkaya dewlete ya. Hima binê na polîtîkaye de yew mesaj esto. Teslîyê şarî nê îqtîdarî ra kewta. Çew tira çî nêpaweno. Ez vana qey ma na dahkara de sey yewbînan fikirîyenê.

Kenê ke şarî ancina defînê pawitişan mîyan. Şar raşta zî paweno ke na mesela hal biba. Tira pey tay zî bibo dewlete pank ba. Hima gişta dewlete na dahkara de zaf leymin a. Na dewlete çend serrî yo ke yew şerê gemarinî ramena. Zaf gemarin a, zaf leymin bîya. Na sebeb ra bi asanîye pank nêbena. Raşta ci serdestê Tirkîya nêwazenê na dewleta leymine bibedilîya. Çimkî bedilîyayîşê na dewleta leymine mergê serdestanê Tirkîya yo. Na leymine, nê şerê bêehlaqî çend serrî yo verba Kurdan de ramena. Nê hêzî şerê arizî (Şerê Taybet) mîyan de aver şiyê. Ewro nê şerê arizîyî yew hetî ra hem verba Kurdan danê û yew het ra zî nê şerê arizîyî Rojhelatê Mîyanênî de verba şaranê bînan de danê. No hewa bîyo ke mafya herinda ê dewletan girewta û dewletî bîyê mafya. Merdim nêeşkeno înan wirdînan yewbînan ra cîya bikero. Na mesela meselaya pergalî ya. Pergal pêro zî no hawa bîyo. Na sebeb ra ê ke na mafya reyde tekoşîn danê ganî dewleta leymine reyde tekoşîn bidê. Heta mesela dewlete nêşêra sere meselaya mafya zî nêşona sere. Wirdî kewtî têmîyan. Na sebeb ra ganî ma şerê arizîyî (Özel savaş) hewl bîzanê û fehm bîkerê.

Şero arizî ewro verba şaran sewbîna tewir yeno ramitiş. Çina ra? Dewleta kapîtalîst, hêzê kapîtalîst modernîteyî zanê ke verba şaran heta ewro çi rayîr esto se hetê înan ra ameyo ramitiş. Na sebeb ra Şerê Dînyaye yê Diyînî ra pey ewnîyayê ke verba şaran çixaran xo nî ke dewam kenê nê rayîr şerî, şarê mîyan de bîyê eşkera înan reyde nêeşkenê şêrê aver, sere de no şero leymin verba şaran dayo. 1945 ra peyî hemê çîyê şerî bedilnayê. Heta o waxt no rayîr armancê nê hêzan nêbî. Semedê vînayîşê karê xo yew hacet bî. Hima tira pey na hacet bî armancê nê dewletan. Şerê arizî waxt mîyan de no hewa yew hal girewt ke boy da. Komel mîyan de cergî (çeteyan) sey dewlete têgêrayî, warişt û roniştî. Na mesela no hewa yew hale girewt ke pergal bî rejîmê şerê arizî. O waxt ra pey dewlet û çeteyî bîyê seyyewbînan. Ewro serdestê Tirkîya nê halî mîyan de yê.

Rejîmê Tirkîya bîyo rejîmê şerê arizî. Ti hetê leyminîye ra, bêehlaqîye ra, bêqanûnîye ra, ti çîna bigêrî ti eşkenê bivînî. Na leyminîye verba Kurdan de hîris serr şer dayo serdestanê Tirkîya. Tira pey AKP ke ameye îqtîdar seke demokrasî do bîyara Tirkîya hem şarê xo hem zî şarê bînî xapînayî. Yew hetî ra şoreşger, heskerdoxê demokrasî, lîberal û dinya pêro girewtî xo het û yew hetî ra zî seke çeteyan rê operasyon virazena, xo wina mojna. Bînek serkewt zî. Hima derdê ci sewbîna bî. AKP qet nêwaşt nê çeteyan werte ra hawana. Ameyîşê îqtîdarîya xo de nê çeteyan reyde ameye têhet. Înan zî waştêne ke dewleta xo ya xorîne awan bikerê. Kerd zî. Ma zî na mesela de xapîyayê. Roja ke ameye îqtîdar, dest bi karî kerd nê çeteyî semedê xo weye kerdî. Ê semedê xo xebitnayî. Hetêk ra zerre de çeteyê sey Peker û Çakiciyî xebitnayî. Hetêk ra vengê merdimanê demokrat û mahalîfan pê gefan birna û dewleta xo ya xorîne awan kerde. Dewlete bî dewleta AKPye. AKP bî dewlet. Çeteyanê ke şerê arizî yê leyminî de verba Kurdan şer kerd, ê bîyê wayîrê AKP û bîyê wayîrê dewlete. No hewa yew proses de çew nêeşka nê çeteyan rê çî vajo. Kam ke çî va, çeteyan înan rê gef wend û gale kerd sereyê înan.

Ewro pergalê AKP-MHPyî zaf tengayî de yo. Bado ke kewtî tengayî dest bi werdişê yewbînan kerd. No werdiş, werdê ke ma zanê no hewa yew werdiş nîyo. Pergalê ke bikewê tengayî, kam ke dormarê pergal de gêreno ê zî kewenê tengayî. Na yew dîyalektîk a. O waxt ê ke werte de wenê û gêrenê kewenê têmîyan. Çina ra katê înan kêmîyeno. No hewa prosesêk de sey Pekerî merdiman wecenê werte. Nê hêzê ke pergal ra weye benê, na saete ra pey wazenê ke heme çî wa yê înan bibo. Yew çî manê kenî. Kewenê têmîyan. Ewro zî no hewa bîyo. Kewtî têmîyan. Şima name na mesela çina ronênê bironê. Beso ke şima na mesela ra nêvajê meseleya ‘Komel pank o’.

Na mesela heta key dewam kena bewlî nîya. Hima aseno ke nê klîkî hema yewbîn de zaf danê û gênê. Nê klîkan ra yew şono. Na mesela hîn eşkera ya. Hima bewlî yo ke na mesela de Peker tena nîyo. Beno ke hêzê navbeyna mîletan zî paştî danê Pekerî. Danê zî. Na hetê her kesî ra yena zanayîş. Hêzanê Kapîtalîst Modernîteyî hema destê xo AKP û R.T.Erdoganî ra kaş nêkerdî. Wazenê ke nê îtîfaqê AKP-MHPyî bibedilnê. Hima lingê xo pît nêdanê erdî ro. Hima pawitişê înan nê îqtîdarî ra esto. Hetê bînî ra nêwazenê pergal zaf zî bîcîwîyo. Na sebeb ra paşt danê nê çeteyan. Hima çew karişê dewleta xorîne nêbeno. Ewro ra nê rayîrî ramenê. 96î de Susurluk de na sîyaset, no rayîr temaşe kerd. Kesê ke orte ra hawana hawana. Pergal seke xo pank bikero, rayîrê xo dewam kerd. Ewro rejîm bîyo rejîmê şerê arizî. Yewbînan benê, anê û çarnenê hima çîyêk nêbeno na dewleta leymine. Kesê ke şî şono. Pergal xora kesan dima nêşono. Semedê pergali kes estê. Heta ke pergalî rê benê ercîya yê. Roja ke pergal rê nêbê, yan zî nêbîyê se karê ê kesan zî qedîyeno. Kişenê. Sewbîna yew çî anê înan sere. Ewro sey na mesela ameya serê Pekerî. O zî mesajanê xo de keno ke yew hetî ra xo bipawo, yew het ra zî heyfê xo bigêro. Çimkî xo wayîrê dewlete vîneno. Vano; mi heta ewro paşt da dewlete. Waxt ame ez qîraya merdiman ser o, waxt ame mi merdimî kiştî, ez semedê aye zîndan rakewta. Waxt ame ez heme çî ra vîyarta. Ez wayîrê na dewlet a. Tayê bêneseb ameyê mi ra vanê se. Neheq o? Nê. Çimkî ê ke verba înan vinderto raşta bênesebo. Na dahkara da sewbîna çî vatiş suçdarî ya. Hima heta vizêr wirdî birayê yewbînan bî. Ewro nê hetî ma ra bêqîymet ê.

Ganî ma hetêk ra nê şerê leyminî temaşe bîkerê. Hetêk bînî ra zî ganî ma na rojeva ra xo bixelesnî. Na rojev dewam bîkera se ma mîyan de fetisîyenê. Çimkî dişmen verba Kurdan de şerê xo yo arizî, leymîn, gemarinî hergo roje bînêkna aver beno. Ganî ma na mesela baş bizanê û gurebî aye gamanê xo bierzî. Wa ameyoxê şima nê şerê leyminî ra durî bo. Bimanî weşîye de.

Şerê arizî û pergalê Tirkîya

Murad Tunekragij

Rojeva ma nê deman de serobin bîya. Yew hewteyo ma televîzyonan de medyaya sosyale de rojnameyan de kure ra bewnê qala mesajanê Sedat Pekerî beno. Ma zî kewtî na gindale mîyan û şonê. Na meseleya sîyasetî ya. Cayo ke merdim nêeşko rojeva xo awan bikero sewbîna hêzî rojeva to bewlî kenê. Tirkîya de yew hewte, des rojî yo ke ma nê halî de yê. Sîyaset, komel rojeva Pekerî dima şonê. Her kes tira çîyêk paweno. Na mesela ajandaya her kesî sewna ya. Hima her kes paweno. Se beno, çi beno ser fikirîyeno. Ge-ge no çi tofono vanê, ge-ge zî vanê na operasyon ra pey beno ke tay çîyê rindî bibê. Hima mesela raşta no hewa ya? Hêzê ke na mesela ser şîrove kenê, rojeva şarî ra zaf dûrî yê. Çina ra? Hima vîdeoyanê Pekerî ra teber çi orte de çînîyo. Ma ewnîyenê tay rojnameyan; ‘Komelo pank’ ra behs kenê. Na polîtîka polîtîkaya dewlete ya. Hima binê na polîtîkaye de yew mesaj esto. Teslîyê şarî nê îqtîdarî ra kewta. Çew tira çî nêpaweno. Ez vana qey ma na dahkara de sey yewbînan fikirîyenê.

Kenê ke şarî ancina defînê pawitişan mîyan. Şar raşta zî paweno ke na mesela hal biba. Tira pey tay zî bibo dewlete pank ba. Hima gişta dewlete na dahkara de zaf leymin a. Na dewlete çend serrî yo ke yew şerê gemarinî ramena. Zaf gemarin a, zaf leymin bîya. Na sebeb ra bi asanîye pank nêbena. Raşta ci serdestê Tirkîya nêwazenê na dewleta leymine bibedilîya. Çimkî bedilîyayîşê na dewleta leymine mergê serdestanê Tirkîya yo. Na leymine, nê şerê bêehlaqî çend serrî yo verba Kurdan de ramena. Nê hêzî şerê arizî (Şerê Taybet) mîyan de aver şiyê. Ewro nê şerê arizîyî yew hetî ra hem verba Kurdan danê û yew het ra zî nê şerê arizîyî Rojhelatê Mîyanênî de verba şaranê bînan de danê. No hewa bîyo ke mafya herinda ê dewletan girewta û dewletî bîyê mafya. Merdim nêeşkeno înan wirdînan yewbînan ra cîya bikero. Na mesela meselaya pergalî ya. Pergal pêro zî no hawa bîyo. Na sebeb ra ê ke na mafya reyde tekoşîn danê ganî dewleta leymine reyde tekoşîn bidê. Heta mesela dewlete nêşêra sere meselaya mafya zî nêşona sere. Wirdî kewtî têmîyan. Na sebeb ra ganî ma şerê arizîyî (Özel savaş) hewl bîzanê û fehm bîkerê.

Şero arizî ewro verba şaran sewbîna tewir yeno ramitiş. Çina ra? Dewleta kapîtalîst, hêzê kapîtalîst modernîteyî zanê ke verba şaran heta ewro çi rayîr esto se hetê înan ra ameyo ramitiş. Na sebeb ra Şerê Dînyaye yê Diyînî ra pey ewnîyayê ke verba şaran çixaran xo nî ke dewam kenê nê rayîr şerî, şarê mîyan de bîyê eşkera înan reyde nêeşkenê şêrê aver, sere de no şero leymin verba şaran dayo. 1945 ra peyî hemê çîyê şerî bedilnayê. Heta o waxt no rayîr armancê nê hêzan nêbî. Semedê vînayîşê karê xo yew hacet bî. Hima tira pey na hacet bî armancê nê dewletan. Şerê arizî waxt mîyan de no hewa yew hal girewt ke boy da. Komel mîyan de cergî (çeteyan) sey dewlete têgêrayî, warişt û roniştî. Na mesela no hewa yew hale girewt ke pergal bî rejîmê şerê arizî. O waxt ra pey dewlet û çeteyî bîyê seyyewbînan. Ewro serdestê Tirkîya nê halî mîyan de yê.

Rejîmê Tirkîya bîyo rejîmê şerê arizî. Ti hetê leyminîye ra, bêehlaqîye ra, bêqanûnîye ra, ti çîna bigêrî ti eşkenê bivînî. Na leyminîye verba Kurdan de hîris serr şer dayo serdestanê Tirkîya. Tira pey AKP ke ameye îqtîdar seke demokrasî do bîyara Tirkîya hem şarê xo hem zî şarê bînî xapînayî. Yew hetî ra şoreşger, heskerdoxê demokrasî, lîberal û dinya pêro girewtî xo het û yew hetî ra zî seke çeteyan rê operasyon virazena, xo wina mojna. Bînek serkewt zî. Hima derdê ci sewbîna bî. AKP qet nêwaşt nê çeteyan werte ra hawana. Ameyîşê îqtîdarîya xo de nê çeteyan reyde ameye têhet. Înan zî waştêne ke dewleta xo ya xorîne awan bikerê. Kerd zî. Ma zî na mesela de xapîyayê. Roja ke ameye îqtîdar, dest bi karî kerd nê çeteyî semedê xo weye kerdî. Ê semedê xo xebitnayî. Hetêk ra zerre de çeteyê sey Peker û Çakiciyî xebitnayî. Hetêk ra vengê merdimanê demokrat û mahalîfan pê gefan birna û dewleta xo ya xorîne awan kerde. Dewlete bî dewleta AKPye. AKP bî dewlet. Çeteyanê ke şerê arizî yê leyminî de verba Kurdan şer kerd, ê bîyê wayîrê AKP û bîyê wayîrê dewlete. No hewa yew proses de çew nêeşka nê çeteyan rê çî vajo. Kam ke çî va, çeteyan înan rê gef wend û gale kerd sereyê înan.

Ewro pergalê AKP-MHPyî zaf tengayî de yo. Bado ke kewtî tengayî dest bi werdişê yewbînan kerd. No werdiş, werdê ke ma zanê no hewa yew werdiş nîyo. Pergalê ke bikewê tengayî, kam ke dormarê pergal de gêreno ê zî kewenê tengayî. Na yew dîyalektîk a. O waxt ê ke werte de wenê û gêrenê kewenê têmîyan. Çina ra katê înan kêmîyeno. No hewa prosesêk de sey Pekerî merdiman wecenê werte. Nê hêzê ke pergal ra weye benê, na saete ra pey wazenê ke heme çî wa yê înan bibo. Yew çî manê kenî. Kewenê têmîyan. Ewro zî no hewa bîyo. Kewtî têmîyan. Şima name na mesela çina ronênê bironê. Beso ke şima na mesela ra nêvajê meseleya ‘Komel pank o’.

Na mesela heta key dewam kena bewlî nîya. Hima aseno ke nê klîkî hema yewbîn de zaf danê û gênê. Nê klîkan ra yew şono. Na mesela hîn eşkera ya. Hima bewlî yo ke na mesela de Peker tena nîyo. Beno ke hêzê navbeyna mîletan zî paştî danê Pekerî. Danê zî. Na hetê her kesî ra yena zanayîş. Hêzanê Kapîtalîst Modernîteyî hema destê xo AKP û R.T.Erdoganî ra kaş nêkerdî. Wazenê ke nê îtîfaqê AKP-MHPyî bibedilnê. Hima lingê xo pît nêdanê erdî ro. Hima pawitişê înan nê îqtîdarî ra esto. Hetê bînî ra nêwazenê pergal zaf zî bîcîwîyo. Na sebeb ra paşt danê nê çeteyan. Hima çew karişê dewleta xorîne nêbeno. Ewro ra nê rayîrî ramenê. 96î de Susurluk de na sîyaset, no rayîr temaşe kerd. Kesê ke orte ra hawana hawana. Pergal seke xo pank bikero, rayîrê xo dewam kerd. Ewro rejîm bîyo rejîmê şerê arizî. Yewbînan benê, anê û çarnenê hima çîyêk nêbeno na dewleta leymine. Kesê ke şî şono. Pergal xora kesan dima nêşono. Semedê pergali kes estê. Heta ke pergalî rê benê ercîya yê. Roja ke pergal rê nêbê, yan zî nêbîyê se karê ê kesan zî qedîyeno. Kişenê. Sewbîna yew çî anê înan sere. Ewro sey na mesela ameya serê Pekerî. O zî mesajanê xo de keno ke yew hetî ra xo bipawo, yew het ra zî heyfê xo bigêro. Çimkî xo wayîrê dewlete vîneno. Vano; mi heta ewro paşt da dewlete. Waxt ame ez qîraya merdiman ser o, waxt ame mi merdimî kiştî, ez semedê aye zîndan rakewta. Waxt ame ez heme çî ra vîyarta. Ez wayîrê na dewlet a. Tayê bêneseb ameyê mi ra vanê se. Neheq o? Nê. Çimkî ê ke verba înan vinderto raşta bênesebo. Na dahkara da sewbîna çî vatiş suçdarî ya. Hima heta vizêr wirdî birayê yewbînan bî. Ewro nê hetî ma ra bêqîymet ê.

Ganî ma hetêk ra nê şerê leyminî temaşe bîkerê. Hetêk bînî ra zî ganî ma na rojeva ra xo bixelesnî. Na rojev dewam bîkera se ma mîyan de fetisîyenê. Çimkî dişmen verba Kurdan de şerê xo yo arizî, leymîn, gemarinî hergo roje bînêkna aver beno. Ganî ma na mesela baş bizanê û gurebî aye gamanê xo bierzî. Wa ameyoxê şima nê şerê leyminî ra durî bo. Bimanî weşîye de.

Naveroka berêPereyên Krîpto
Naveroka ya piştî vêTiştanok (mamik)