Friday, October 22, 2021

Velgê dare ruçikit kerd çuwalan

Mehmet Seyîtalîoglu

Hawtanê derbaz bîyayeyan de ma qalê Siltan Silemanî kerdbî. Tilya ey de ju gîştanêestbîyo hûrînda nêxşê gîştanî de morê ey bîyo. Cebraîlî no mor dayo Siltan Sileymanî. Saya nê morî ra dinya Sileymanî ver de eşkêra bîya.

Xoce Belqîya ra vano bê ma şîme lewê Şayh maran cira caye dare bimusîmepelganê a dare bicîme binê linganê xo ra kîme, awika deryayo sero xij bîme şîme. Morê Siltan Sileymanî maxara de bivînîme, bicîme. O mor ke ma girewt, a taw beşê keno ke hukmê ter û turî bikerî. Mi ke hukmê ter û turî kerd, beşe keno ke cayê peyxamberê axir zamanî kî bimusî. Ebe na qeyde ti şonî cemalê peyxamberê axir zamanî vînênî. Zekê xoce nay vano Belkîya qan beno. Belkîya keweno ra xocî dima. Kewenê raye yenê mekanê mi de vecînê.

Belkîya raye ra xocî dano sondîro. Dano sondîro ke, Şayh Maran rê xirabîye mekero. Xoce wad keno û mi rê tawa mekero. Kewenê raye yenê mekanê mi de vecînê. Seymur Xoce zaf şeytano. Kupe şit kupe kî awik hengura sûre keno pir. Ano baxçê mi de nano ro. Bi xo kî û Belkîyayî kî şonê pey dare de xo darenê we. Çime mi ke gina kupe ra mereq gina zerrê mi ra. Şîyo serê kupe kerd ya, juyêde şit esto, a kupa bînê de kî çîyode sûr esto. Ezo bêaqil nêfsê mi mecal nêda mi ke xo rê wayîr vejî. Şîyo mi a awika sûre kerde xo serde. Kerde xo serde ke tişşorîya. Hîre mi şî ez gino waro. Gino zerrê kupî ro. A sate xoce ame qapaxê kupe mi sero qapan kerde. Mi çimê xo kerdî ya ke, ez zerrê kupe de hepiso. Mi zerrê kupe ra veng da vake; Xocî vake:

-Ti qet meterse Şayhê mi, ma bi çîye fetelîme. Ma ke a dare doz kerd, to oncîya pey ser anîme. To welatê to de ca verdanîme. Mi reyna pers kerd.

-Şima çiko, çi wazenê, çi gêrenê?

Xocî vat ke;

-Care na dinya de dare esta. Ma a dara cisnê ro fetelînîme. Wazenê ke a dare bivînîme. Pelge a dare awika aye binê linganê xo rakerî hawt deryayan sero ravêrî şorî morê Siltan Sileymanî xo dest fînê. Aye ra to tey benîme. Ma ke a dare dîye, ancîya to anîme welatê to de to raverdanîme ra.

 Mi zana ke peynîya nê lawatîşî çin a. Xo rê endî vengê xo nêvet. İno ez tey berdo fetelno. Kotîra ke werdîme ra uca de velg û vaşî amay ra zon, qesî kerd. Kamcî dare, kamcî vaş senî derdîrê demano jube juamêyra zon. Ju vaşî vat ke;

-Awika mi bişime nêweş nêbenê, kokim nêbenê. Hatanî qîyametî weş û war manenî.

Hama nînan goş nêkut pira. Înan waştêne ke tenya a dare bivînê. Aye ra kî velg û vaşan ra çîye pênêhesîyay. Ez ebe no tore çewres roje birr û tirra ra ez fetelno. Axirî peynîye de raştê a dare ameyîme. Dare amey zon. Vat ke;

-Kam ke velgê mi ra awik vejeno, keno binê linganê xo ra o, deryayan sero xij beno şono. Nêgineno awikro.

Xocî heybetenê xo ra, şa bîyayişê xora nêzana ke se bikero. Desinde velgê dare ruçikit kerd çuwalan, Çuwalî pir kerdî. Bado kî mi ra vat ke;

-Endî karê ma to de qêdîya. To verdanîme ra. Îta de.

Mi kî vat ke;

-Madem ke şima mi verdanê ra. Qet nêbî ke hetanî welatê mi mi berê ke, tenê kî xêrê şima mi bireso.

Na xebêrê ser o, ez berdo nêzdîye welatî mi de verdaya ra. Se ke qapaxê kupe kerd ra, mi vilê xo vet teber. Kupe ra vejîyo, çira ke vejîyo ke bivînî, çi bivînî o ju, oyo ke lewê xocîder o Belkîyayo. A waxt mi zana ke qulê di lingî ra tim bebextîye û ci re îtîbar nêbeno. Oncîya kî cêro ra ci ra vat ke;

-Şima bêrê na sewda ra waz bêrê, na sevda ra bitexêlîye. More Siltan Sileymanî şima re xêr nîyano. O mor şima rê nêsîb nîyo. Şima gune yê. Xortîna xo telef mekerê. Seyrkerê kema kotîro fetelyayîme, kotî ra şîme honday velg û vaşî dar û berî amay bizan. Derdan rê dermanê xo vatî. Şima qet goş nênaser. Îno vat ke;

-Nê.

Naye ser xocî û Belkîyay ez ardo nêzdîye welatê mi de verday ra, ginay raye şî.

Na qesîye ser çixake mi se va qet goş nênay mi ser.

Na qese kerdêne ra tepîya Cemşîtî Şayh Maran ra vat ke;

-Ya Şayhê mi, na qesê kerdêne dege ra tepîya Şayh maran ra pers kerd. Vat;

-Ya Şayhê mi, nê şî morê Siltan Sileymanî girewto, ya nêgirewto?

Şayh maran vat ke;

-Nînanvelgê daran kerd binê linganê xo ra. Deryayan sero xij bî şî. Zaf şî, kemî şî cêverêde mixare de vejîyay. Seyr kerdî ke der û dormê xo gul û kulîlko. Her ca ra boya misk û amberî yena. Xocî kitabê xo kerd ya. Dua îsmê azamî wend. Kewt zere. Waxto ke ame gîştane bêçika Siltan Sileymanî ra bo vejo. Ejderya vejîya fekê xo ra kilê puf kerde hetê xocî ser. Xocî dua wende kila ejderyayî tede kar nêkerde. Cenabê Haqî oncîya cêbraîl ruşna. Vake;

-Şo virnîya kuye. Xoce, morê Siltan Sileymanî mecêro. Wa nêfîno xo dest.

Cebraîl ame zirça pa ra. A waxt xocî dua îsmê azemî xo vîr ra kerde. Xo vîrra ke kerde. Kila ejderyayî ginê can û ruhê xocî ro, xoce veşa bî welle. Belkîyayî pey ser vazda, Pey ser vaz da ame û xelesîya ra. Seyr ke Belkîyayî rîyê, cemalê peyxamberê axir zamanî nêdî. Çito ke ti şorî dinya roştîye bivînî. Bê na dewe ra ravîre. Bitexelîye. Cemşit kî tenê fikirîya, reyna pers kerd. Vat ma Belkîya se bî?

Şayh Maran vat ke;

-Belkîyayî velg oncîya kerd binê linganê xo ra. Da pira uca ra durî şi. Ame merge de vejîya. A merge de hênîyode girs estbî. Bî tarî. Muxurbe ke kewt, uca de meredîya ra. Tey hewn ra şi. Tenê ke mend heşîya xo seyr kerd ke tay mar û milawinî vecîyayî. Tersanê xo ver, vejîya gilê dare. Vejîya gilê dare de xo dard we.  Mar û milawinî a mergede kom bî. Hergo juye ju almost binê gulya xora wet. Lewê xo de naye ro. Dormê înan bî roştî. A roştîya almostan de mergede çerdî. Sekê sipî eşt, lelê şodirî bî ya, mar û milawinî aqetîyay almastê xo day arê. Kerdî binê gulya xo bî vîndî şî.

Belkîya kî darera ame war. Dest û rîye xo şutî. Terkit şi koyî de vejîya. Belkîya seba na qesa hîris sey serr ra fetelîya. Kincî kolî pa nê mendî. Bastona asnêne helîyaye, solê xo piştê palê xo sero nêmend bî. O hona kî fetelîno. O hewt deryayan ser ra verd ra şî. Şî sîndorê îklimê Kalsimî de Îtiwatolî welatê hûrîyan de vejîya. Xelî keşî raştê ju baxçêy ame. Ey baxçey de hazar û ju awnîya meywî estbî. Çimê xo ginara saye.  Xo xode vat ‘na saye cira kerî borî’. Seke destê xo kerd derg saye ameye ra zon. Vat ke;

-Saya mi cira meke. Axirî ti kî cisnê ademcay ra nîyî !  Ma pîlê şima heqû talay cennêt ra tewer nêkerdî.  Meyweyanê mi ancax Hurîyî kenê cira wenê, şima nê. Belkîya şaş bî mend. Ucara ke tenê şî. Raştê ju hûrîye ame. Selam da. Va;

– Ma bixêyr dî. Hurîye vat;

-Ma bixer dî. Benî adem. O çi tono ti kewtî  ci. O çi şufêt o.

Belkîyayî pers kerd.

Na çîroke ma tîya de caverdîme. Hetanî yewna hawte bimanê weşîye de.

Velgê dare ruçikit kerd çuwalan

Mehmet Seyîtalîoglu

Hawtanê derbaz bîyayeyan de ma qalê Siltan Silemanî kerdbî. Tilya ey de ju gîştanêestbîyo hûrînda nêxşê gîştanî de morê ey bîyo. Cebraîlî no mor dayo Siltan Sileymanî. Saya nê morî ra dinya Sileymanî ver de eşkêra bîya.

Xoce Belqîya ra vano bê ma şîme lewê Şayh maran cira caye dare bimusîmepelganê a dare bicîme binê linganê xo ra kîme, awika deryayo sero xij bîme şîme. Morê Siltan Sileymanî maxara de bivînîme, bicîme. O mor ke ma girewt, a taw beşê keno ke hukmê ter û turî bikerî. Mi ke hukmê ter û turî kerd, beşe keno ke cayê peyxamberê axir zamanî kî bimusî. Ebe na qeyde ti şonî cemalê peyxamberê axir zamanî vînênî. Zekê xoce nay vano Belkîya qan beno. Belkîya keweno ra xocî dima. Kewenê raye yenê mekanê mi de vecînê.

Belkîya raye ra xocî dano sondîro. Dano sondîro ke, Şayh Maran rê xirabîye mekero. Xoce wad keno û mi rê tawa mekero. Kewenê raye yenê mekanê mi de vecînê. Seymur Xoce zaf şeytano. Kupe şit kupe kî awik hengura sûre keno pir. Ano baxçê mi de nano ro. Bi xo kî û Belkîyayî kî şonê pey dare de xo darenê we. Çime mi ke gina kupe ra mereq gina zerrê mi ra. Şîyo serê kupe kerd ya, juyêde şit esto, a kupa bînê de kî çîyode sûr esto. Ezo bêaqil nêfsê mi mecal nêda mi ke xo rê wayîr vejî. Şîyo mi a awika sûre kerde xo serde. Kerde xo serde ke tişşorîya. Hîre mi şî ez gino waro. Gino zerrê kupî ro. A sate xoce ame qapaxê kupe mi sero qapan kerde. Mi çimê xo kerdî ya ke, ez zerrê kupe de hepiso. Mi zerrê kupe ra veng da vake; Xocî vake:

-Ti qet meterse Şayhê mi, ma bi çîye fetelîme. Ma ke a dare doz kerd, to oncîya pey ser anîme. To welatê to de ca verdanîme. Mi reyna pers kerd.

-Şima çiko, çi wazenê, çi gêrenê?

Xocî vat ke;

-Care na dinya de dare esta. Ma a dara cisnê ro fetelînîme. Wazenê ke a dare bivînîme. Pelge a dare awika aye binê linganê xo rakerî hawt deryayan sero ravêrî şorî morê Siltan Sileymanî xo dest fînê. Aye ra to tey benîme. Ma ke a dare dîye, ancîya to anîme welatê to de to raverdanîme ra.

 Mi zana ke peynîya nê lawatîşî çin a. Xo rê endî vengê xo nêvet. İno ez tey berdo fetelno. Kotîra ke werdîme ra uca de velg û vaşî amay ra zon, qesî kerd. Kamcî dare, kamcî vaş senî derdîrê demano jube juamêyra zon. Ju vaşî vat ke;

-Awika mi bişime nêweş nêbenê, kokim nêbenê. Hatanî qîyametî weş û war manenî.

Hama nînan goş nêkut pira. Înan waştêne ke tenya a dare bivînê. Aye ra kî velg û vaşan ra çîye pênêhesîyay. Ez ebe no tore çewres roje birr û tirra ra ez fetelno. Axirî peynîye de raştê a dare ameyîme. Dare amey zon. Vat ke;

-Kam ke velgê mi ra awik vejeno, keno binê linganê xo ra o, deryayan sero xij beno şono. Nêgineno awikro.

Xocî heybetenê xo ra, şa bîyayişê xora nêzana ke se bikero. Desinde velgê dare ruçikit kerd çuwalan, Çuwalî pir kerdî. Bado kî mi ra vat ke;

-Endî karê ma to de qêdîya. To verdanîme ra. Îta de.

Mi kî vat ke;

-Madem ke şima mi verdanê ra. Qet nêbî ke hetanî welatê mi mi berê ke, tenê kî xêrê şima mi bireso.

Na xebêrê ser o, ez berdo nêzdîye welatî mi de verdaya ra. Se ke qapaxê kupe kerd ra, mi vilê xo vet teber. Kupe ra vejîyo, çira ke vejîyo ke bivînî, çi bivînî o ju, oyo ke lewê xocîder o Belkîyayo. A waxt mi zana ke qulê di lingî ra tim bebextîye û ci re îtîbar nêbeno. Oncîya kî cêro ra ci ra vat ke;

-Şima bêrê na sewda ra waz bêrê, na sevda ra bitexêlîye. More Siltan Sileymanî şima re xêr nîyano. O mor şima rê nêsîb nîyo. Şima gune yê. Xortîna xo telef mekerê. Seyrkerê kema kotîro fetelyayîme, kotî ra şîme honday velg û vaşî dar û berî amay bizan. Derdan rê dermanê xo vatî. Şima qet goş nênaser. Îno vat ke;

-Nê.

Naye ser xocî û Belkîyay ez ardo nêzdîye welatê mi de verday ra, ginay raye şî.

Na qesîye ser çixake mi se va qet goş nênay mi ser.

Na qese kerdêne ra tepîya Cemşîtî Şayh Maran ra vat ke;

-Ya Şayhê mi, na qesê kerdêne dege ra tepîya Şayh maran ra pers kerd. Vat;

-Ya Şayhê mi, nê şî morê Siltan Sileymanî girewto, ya nêgirewto?

Şayh maran vat ke;

-Nînanvelgê daran kerd binê linganê xo ra. Deryayan sero xij bî şî. Zaf şî, kemî şî cêverêde mixare de vejîyay. Seyr kerdî ke der û dormê xo gul û kulîlko. Her ca ra boya misk û amberî yena. Xocî kitabê xo kerd ya. Dua îsmê azamî wend. Kewt zere. Waxto ke ame gîştane bêçika Siltan Sileymanî ra bo vejo. Ejderya vejîya fekê xo ra kilê puf kerde hetê xocî ser. Xocî dua wende kila ejderyayî tede kar nêkerde. Cenabê Haqî oncîya cêbraîl ruşna. Vake;

-Şo virnîya kuye. Xoce, morê Siltan Sileymanî mecêro. Wa nêfîno xo dest.

Cebraîl ame zirça pa ra. A waxt xocî dua îsmê azemî xo vîr ra kerde. Xo vîrra ke kerde. Kila ejderyayî ginê can û ruhê xocî ro, xoce veşa bî welle. Belkîyayî pey ser vazda, Pey ser vaz da ame û xelesîya ra. Seyr ke Belkîyayî rîyê, cemalê peyxamberê axir zamanî nêdî. Çito ke ti şorî dinya roştîye bivînî. Bê na dewe ra ravîre. Bitexelîye. Cemşit kî tenê fikirîya, reyna pers kerd. Vat ma Belkîya se bî?

Şayh Maran vat ke;

-Belkîyayî velg oncîya kerd binê linganê xo ra. Da pira uca ra durî şi. Ame merge de vejîya. A merge de hênîyode girs estbî. Bî tarî. Muxurbe ke kewt, uca de meredîya ra. Tey hewn ra şi. Tenê ke mend heşîya xo seyr kerd ke tay mar û milawinî vecîyayî. Tersanê xo ver, vejîya gilê dare. Vejîya gilê dare de xo dard we.  Mar û milawinî a mergede kom bî. Hergo juye ju almost binê gulya xora wet. Lewê xo de naye ro. Dormê înan bî roştî. A roştîya almostan de mergede çerdî. Sekê sipî eşt, lelê şodirî bî ya, mar û milawinî aqetîyay almastê xo day arê. Kerdî binê gulya xo bî vîndî şî.

Belkîya kî darera ame war. Dest û rîye xo şutî. Terkit şi koyî de vejîya. Belkîya seba na qesa hîris sey serr ra fetelîya. Kincî kolî pa nê mendî. Bastona asnêne helîyaye, solê xo piştê palê xo sero nêmend bî. O hona kî fetelîno. O hewt deryayan ser ra verd ra şî. Şî sîndorê îklimê Kalsimî de Îtiwatolî welatê hûrîyan de vejîya. Xelî keşî raştê ju baxçêy ame. Ey baxçey de hazar û ju awnîya meywî estbî. Çimê xo ginara saye.  Xo xode vat ‘na saye cira kerî borî’. Seke destê xo kerd derg saye ameye ra zon. Vat ke;

-Saya mi cira meke. Axirî ti kî cisnê ademcay ra nîyî !  Ma pîlê şima heqû talay cennêt ra tewer nêkerdî.  Meyweyanê mi ancax Hurîyî kenê cira wenê, şima nê. Belkîya şaş bî mend. Ucara ke tenê şî. Raştê ju hûrîye ame. Selam da. Va;

– Ma bixêyr dî. Hurîye vat;

-Ma bixer dî. Benî adem. O çi tono ti kewtî  ci. O çi şufêt o.

Belkîyayî pers kerd.

Na çîroke ma tîya de caverdîme. Hetanî yewna hawte bimanê weşîye de.